Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thương mại
2 Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thương mại - Huyện
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thương mại
4 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn Thương mại - Huyện
5 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do hết thời hạn Thương mại
6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Thương mại
7 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Thương mại
8 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ Thương mại
9 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ Thương mại - Huyện
10 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) và giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Thương mại - Huyện
11 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất hoặc bị hỏng Thương mại
12 Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thương mại
13 Cấp mới Giấy phép bán lẻ rượu Thương mại
14 Cấp mới Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Thương mại
15 Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại
16 Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại - Huyện
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Thương mại
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Thương mại
19 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại
20 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại - Huyện

Hiển thị 1 - 20 of 22 kết quả.
của 2