Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
2 Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Đăng ký kinh doanh
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Đăng ký kinh doanh - Huyện
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã được chia tách, hợp nhất Đăng ký kinh doanh
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) Đăng ký kinh doanh
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất) Đăng ký kinh doanh - Huyện
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất) Đăng ký kinh doanh
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất) Đăng ký kinh doanh - Huyện
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã do bị mất Đăng ký kinh doanh
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Đăng ký kinh doanh
12 Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Đăng ký kinh doanh
13 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
14 Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh
15 Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh - Huyện
16 Thông báo thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
17 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh
18 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh - Huyện
19 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
20 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh - Huyện

Hiển thị 1 - 20 of 43 kết quả.
của 3