Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực - Quận
2 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ văn bản song ngữ Chứng thực - Quận
3 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
4 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài Chứng thực - Quận
5 Chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực - Quận
6 Chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
7 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Chứng thực - Quận
8 Chứng thực di chúc Chứng thực
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực - Quận
10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
11 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực - Quận
12 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
13 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là đất, tài sản gắn liền với đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 Chứng thực
14 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
15 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
16 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực - Quận
17 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
18 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
19 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực - Quận
20 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực

Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2