Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số các đơn vị sử dụng ngân sách Lĩnh vực Tin học
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình xây dựng cơ bản Lĩnh vực Tin học
3 Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (hoàn trả tiền sử dụng đất đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước) Lĩnh vực quản lý ngân sách
4 Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Lĩnh vực quản lý giá
5 Thẩm tra dự toán thiết bị thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công Lĩnh vực quản lý giá
6 Thẩm tra phê duyệt giá mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước Lĩnh vực quản lý giá
7 Thẩm tra phương án phân bổ dự toán ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp Lĩnh vực Tin học
8 Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành - Đối với công trình, hạng mục công trình có giá trị quyết toán từ 01 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng - Hạng mục công trình A, B Lĩnh vực tài chính đầu tư
9 Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhóm không liên thông Lĩnh vực tài chính đầu tư
10 Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhóm liên thông Lĩnh vực tài chính đầu tư
11 Thẩm định giá trị đền bù Lĩnh vực quản lý giá
12 Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quy định giá (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) Lĩnh vực quản lý giá
13 Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước quận, huyện Lĩnh vực quản lý ngân sách
14 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên Không liên thông Lĩnh vực quản lý giá
15 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên Liên thông Lĩnh vực quản lý giá
16 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu mua sắm tài sản - có giá trị không quá 02 tỷ đồng Lĩnh vực tài chính đầu tư
17 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản Không liên thông Lĩnh vực quản lý giá
18 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản Liên thông Lĩnh vực quản lý giá
19 Trình bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương Lĩnh vực quản lý ngân sách
20 Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương Lĩnh vực quản lý ngân sách

Hiển thị 1 - 20 of 25 kết quả.
của 2