Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngoài KCN của dự án có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
3 Cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngoài KCN của dự án có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
4 Cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngoài KCN của dự án có tổng vốn đầu tư đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
5 Cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngoài KCN của dự án có tổng vốn đầu tư đến dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
6 Chuyển nhượng dự án đầu tư Cấp Quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp
7 Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án BOT, BTO, BT Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước (Ngoài khu công nghiệp)
8 Cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư Cấp Quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp
9 Dự án đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước (Ngoài khu công nghiệp) (UBND)
10 QLDT14:Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh các doanh nghiệp FDI - Đối với cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện (Thông báo về việc lập Văn phòng đại diện) Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
11 QLDT15-Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh các doanh nghiệp FDI - Đối với thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòngh ( Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
12 QLDT16_Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh các doanh nghiệp FDI - Đối với thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh(Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động củ Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
13 QLDT17_Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giải thể của doanh nghiệp/Chi nhánh/VPĐD của các doanh nghiệp FDI - Đối với đăng ký chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh) Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
14 QLDT18_ Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giải thể của doanh nghiệp/Chi nhánh/VPĐD của các doanh nghiệp FDI - Đối với đăng ký chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Thông báo chấm dứt hoạt động của VPĐD) Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
15 QLDT19_Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giải thể của doanh nghiệp/Chi nhánh/VPĐD của các doanh nghiệp FDI - Đối với đăng ký giải thể doanh nghiệp Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
16 QLDT_TTXTDT_01-Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh các doanh nghiệp FDI - Đối với cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện (Thông báo về việc lập Văn phòng đại diện) Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
17 QLDT_TTXTDT_02:Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH 1 thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
18 QLDT_TTXTDT_03:Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH 1 thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
19 QLDT_TTXTDT_04:Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty TNHH một thành viên thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp
20 QLDT_TTXTDT_05:Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp. Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp

Hiển thị 1 - 20 of 86 kết quả.
của 5