Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Khiếu nại, giải quyết Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Lĩnh vực khác
2 Mở thầu xây dựng cơ bản Lĩnh vực dự án đầu tư
3 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu Lĩnh vực dự án đầu tư
4 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng Lĩnh vực dự án đầu tư
5 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực dự án đầu tư
6 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực dự án đầu tư
7 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng Lĩnh vực dự án đầu tư
8 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng Lĩnh vực dự án đầu tư
9 Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo phân cấp của UBND thành phố Đà Nẵng. Lĩnh vực dự án đầu tư
10 Thẩm định hồ sơ thiết kế chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Lĩnh vực dự án đầu tư
11 Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán; Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán Lĩnh vực dự án đầu tư
12 Thẩm định thiết kế cơ sở-tổng mức đầu tư dự án đầu tư Lĩnh vực dự án đầu tư
13 Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế - Dự toán Bảo vệ rừng (công trình kỹ thuật lâm sinh không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Lĩnh vực Lâm nghiệp
14 Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế - Dự toán Bảo vệ rừng (công trình kỹ thuật lâm sinh sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Lĩnh vực Lâm nghiệp
15 Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế - Dự toán Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng (công trình kỹ thuật lâm sinh không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Lĩnh vực Lâm nghiệp
16 Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế - Dự toán Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng (công trình kỹ thuật lâm sinh sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Lĩnh vực Lâm nghiệp
17 Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế - Dự toán chăm sóc rừng trồng (công trình kỹ thuật lâm sinh không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Lĩnh vực Lâm nghiệp
18 Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế - Dự toán chăm sóc rừng trồng (công trình kỹ thuật lâm sinh sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Lĩnh vực Lâm nghiệp
19 Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế - Dự toán khai thác gỗ và lâm sản. Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân là chủ rừng có sử dụng hoặc không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) Lĩnh vực Lâm nghiệp
20 Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế - Dự toán trồng rừng (công trình kỹ thuật lâm sinh không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Lĩnh vực Lâm nghiệp

Hiển thị 1 - 20 of 23 kết quả.
của 2