Báo cáo hồ sơ một cửa Báo cáo hồ sơ một cửa

Loại báo cáo
Ngày nhận Từ ngày:  Đến ngày:
Tháng  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
Quý  I   II   III   IV 
Năm
Tiếp nhận
Chỉ thống kê các hồ sơ tiếp nhận trong kỳ:
Tình hình đính kèm file: