Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
21 Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận, huyện Tôn giáo
22 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo
23 Đăng ký người vào tu Tôn giáo
24 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo
25 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo
26 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
27 Đề nghị chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong quận Tôn giáo
28 Đề nghị chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo
29 Đề nghị chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận Tôn giáo
30 Đề nghị chấp thuận việc tổ chức đại hội, hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
31 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo
32 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo
33 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo
34 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo
35 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo

Hiển thị 21 - 35 of 35 kết quả.
của 2