Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
21 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh hộ cá thể
22 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
23 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh
24 Đăng ký đổi tên hợp tác xã; thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
25 Đăng ký đổi tên hợp tác xã; thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Đăng ký kinh doanh - Huyện
26 Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
27 Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã Đăng ký kinh doanh - Huyện
28 Đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh
29 Đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh - Huyện
30 Đăng ký hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Đăng ký kinh doanh - Huyện
31 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
32 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã Đăng ký kinh doanh - Huyện
33 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
34 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh - Huyện
35 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện) Đăng ký kinh doanh
36 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
37 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
38 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh - Huyện
39 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh - Huyện
40 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh

Hiển thị 21 - 40 of 43 kết quả.
của 3