Cổng dịch vụ công trực tuyến TP. Đà Nẵng thực hiện chức năng "một cửa" đối với công dân, doanh nghiệp và cán bộ.

Với một địa chỉ duy nhất: Công dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến; Cán bộ thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả xử lý hồ sơ.

  • 359050 Hồ sơ trực tiếp
  • 1107237 Hồ sơ trực tuyến
  • 5874 Hồ sơ đang xử lý
  • 634244 Hồ sơ hoàn thành trước hạn
  • 589958 Hồ sơ hoàn thành đúng hạn
  • 154217 Hồ sơ hoàn thành quá hạn