Cổng dịch vụ công trực tuyến TP. Đà Nẵng thực hiện chức năng "một cửa" đối với công dân, doanh nghiệp và cán bộ.

Với một địa chỉ duy nhất: Công dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến; Cán bộ thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả xử lý hồ sơ.

  • 369405 Hồ sơ trực tiếp
  • 1110424 Hồ sơ trực tuyến
  • 5642 Hồ sơ đang xử lý
  • 639910 Hồ sơ hoàn thành trước hạn
  • 591909 Hồ sơ hoàn thành đúng hạn
  • 156873 Hồ sơ hoàn thành quá hạn